Email This  Print This 

ข่าว

สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้น ทอท. ที่เข้าร่วมโครงการนำผู้ถือหุ้น ทอท. เยี่ยมชม ทดม. วันที่ 16 มีนาคม 2561

Back23 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 คุณ กรรณทิมา จารุอำพรพรรณ
2 คุณ กฤติธัช ยศไพบูลย์
3 คุณ ก้อนทอง นนทรีย์วีระชัย
4 คุณ เกรียงศักดิ์ จันทร์วรชัยกุล
5 คุณ เกียรติสุดา สุริยยศ
6 คุณ คฑาวุฒิ เรียนรอบกิจ
7 คุณ คมกริช สุรินทร์ศรีรัตน์
8 คุณ เครือพันธ์ ศรีสุพรรณ
9 คุณ งามตา ธารีบูรณ์ชัย
10 คุณ งามทิวา ตันไสว
11 คุณ จันทร์เพ็ญ พรมท้าว
12 คุณ จินดานุช อุดมโชติพฤทธิ์
13 คุณ จิรายุ คุ้มปีติ
14 คุณ จุรีรัตน์ แซ่ลิ้ม
15 คุณ ฉวีวรรณ เต็มพาณิชย์
16 คุณ ชวลิต ธนาพันธรัตน์
17 คุณ ชัชวัฎ พิพัฒนาบูรณ์
18 คุณ ชัญญา ปภาวรรธน์
19 คุณ ชาญชัย กลิ่นพานิช
20 คุณ ชูเกียรติ หาญประมุขกุล
21 คุณ ชูพงศ์ ธรรมชัยกุล
22 คุณ ฐานียะ เตชะวิภู
23 คุณ ฐิติพร แรงผลสัมฤทธิ์
24 คุณ ณัฐวุฒิ ศราภัยวานิช
25 คุณ ดนุพล จันทัน
26 คุณ ดรุณี สิงคิรัตน์
27 คุณ ทัศนีย์ ณรงคะชวนะ
28 คุณ เทียนชัย มาพิบูลธัญชาติ
29 คุณ ธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์
30 คุณ ธาวิณี ศิริบรรลือชัย
31 คุณ นงนุช จงพิพัฒนากูล
32 คุณ นวลจันทร์ เตียวกุล
33 คุณ นันทพล พฤฒิเมธากุล
34 คุณ นันทา วงศ์เจริญ
35 คุณ นิภา นภาวรรณรัช
36 คุณ นิศากานต์ เพียรวิจารณ์พงศ์
37 คุณ บุญศรี ฤทธิ์ฤดีกุล
38 คุณ ประชา วุฒิวัฒนานุกูล
39 คุณ ประเสริฐ ชาญวิทยากุล
40 คุณ ปวริศา ตั้งจิตเพียรผล
41 คุณ ปุณณ ว่องวิทย์ศิริพร
42 คุณ พจนี จันทร์สุภา
43 คุณ พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล
44 คุณ พรลดา เชิดชูศักดิ์สกุล
45 คุณ พรศรี ตระการกุลพันธ์
46 คุณ พะงา อัทธายุวัฒน์
47 คุณ พิธฐินรร วุฒิไกรวณิชย์
48 คุณ พิภพ กัลชาญกิจ
49 คุณ ภัทรวรรณ มาลัยศรี
50 คุณ มยุรา เย็นชมชื่น
51 คุณ มานะ พิชญ์พัฒนะ
52 คุณ มุกธิดา อยู่เย็น
53 คุณ ยุพิน เกียรติสุวิมล
54 คุณ ยุวพร วิภาวีกุล
55 คุณ รังสรรค์ เพียรทำ
56 คุณ ราตรีพร ลิ้มมงคล
57 คุณ วรพีพัทธ์ พิรัญเจริญ
58 คุณ วรยุธ พัฒนวศิน
59 คุณ วรรณา แย้มเยื้อน
60 คุณ วัชร์แสง เหล่าหงษ์เงิน
61 คุณ วันเพ็ญ ศรีสุภาพ
62 คุณ วาทิน ชุติปาโร
63 คุณ วิจิตร จูงพิริยะพงษ์
64 คุณ วิชัย เอี่ยมสุนทรวิทย์
65 คุณ วิวัฒน์ ภัทรวรางกูร
66 คุณ ศศิวิมล เหลืองสันติมิตร
67 คุณ ศิริชัย รุ่งเรืองเสถียร
68 คุณ ศิริพร วชิรพรพงศา
69 คุณ ศิริเพ็ญ นานานุกูล
70 คุณ ศิวพร จงพิพัฒนากูล
71 คุณ สมบูรณ์ ไพหารวิจิตรนุช
72 คุณ สมพร แสงสุวรรณ
73 คุณ สมศักดิ์ เรืองเลิศปัญญา
74 คุณ สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
75 คุณ สาโรจน์ จิตติบพิตร
76 คุณ สิรินทร์กร บวบทอง
77 คุณ สุกัญญา สรรพอาษา
78 คุณ สุชาญ เหล่าวีรวัฒน์
79 คุณ สุชาติ ตรีสัตยพันธ์
80 คุณ สุดใจ เลิศเสาวณิต
81 คุณ สุดารัตน์ โรมเริงฤมธิ์
82 คุณ สุนาทร คานิยอว์
83 คุณ สุนีย์ พรฤกษ์งาม
84 คุณ สุรเดช กู้กุลประสงค์
85 คุณ สุรพล เกียรติพันธุ์
86 คุณ สุรางค์ กูลโฆษะ
87 คุณ สุรีย์ พัฒนะพันเลิศ
88 คุณ สุรีย์พร โรมเริงฤทธิ์
89 คุณ สุวรรณี สุนทรพาณิชย์
90 คุณ อชิระ ศิริอุดมรัตน์
91 คุณ อดิศักดิ์ พิริยากรกุล
92 คุณ อนันต์ พันธุ์ปรีชากิจ
93 คุณ อนุวัฒน์ พลอยกระโทก
94 คุณ อมรรัตน์ ฉัตรชัยดำรง
95 คุณ อมรรัตน์ คงสิทธิ์ธนกร
96 คุณ อรพิมุกต์ ดิศนัดดา
97 คุณ อรวรรณ ฟังปรัชญากุล
98 คุณ อัครวัฒน์ ฉั่วเศรษฐกุล
99 คุณ อัญชลี พินิจลาภประเสริฐ
100 คุณ อาภา ปฐมพัฒน
กำหนดการเยี่ยมชมท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 16 มีนาคม 2561
08.30 น. - 09.00 น. ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์
09.00 น. - 11.00 น. บรรยายสรุปการดำเนินงานท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมตอบข้อซักถาม
11.00 น. - 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. - 14.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมท่าอากาศยานดอนเมือง
14.00 น. - 17.30 น. นมัสการวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
18.30 น. เดินทางถึง โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : 1. กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันเดินทาง
  2. กรุณาแต่งกายสุภาพ

แผนที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์