The Official website of Thailand International Airport
Email This  Print This 

ถามตอบ

 • 01ลักษณะการประกอบธุรกิจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
 • ทอท.เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย ธุรกิจหลักของทอท.ประกอบด้วยการจัดการ การดำเนินงานและการพัฒนาท่าอากาศยาน และมีท่าอากาศยาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานเชียงราย ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6แห่งนี้ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • 02ทอท.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อใด ?
 • ทอท.จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2547 โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 14,285,700,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 1,428,570,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 10บาท

  ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทอท. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีผลให้จำนวนหุ้นของ ทอท. เพิ่มขึ้นเป็น 14,285,700,000 หุ้น โดยมีผลซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
 • 03ทอท.มีสัดส่วนในการถือครองหุ้นอย่างไร
 • ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป
 • 04ทอท.มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่าใด
 • ประมาณร้อยละ 30ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
 • 05ทอท.มีข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) เท่าใด
 • หุ้นที่ถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยรายใด รายหนึ่งจะถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทไม่ได้
 • 06นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของ ทอท.
 • บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักสำรอง ต่างๆทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
 • 07ปีงบประมาณของ ทอท.เริ่มตั้งแต่เมื่อไร
 • ปีงบประมาณของ ทอท.เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน
 • 08ความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • - ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี
  - ความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
  - ความสามารถในการรองรับการขนถ่ายสินค้า 3 ล้านตันต่อปี
 • 09วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ทอท.
 • - วิสัยทัศน์

  "ผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย"

  - พันธกิจ (Mission Statement)

  ดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนือระดับ ให้บริการด้วยใจรัก พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

 • 10นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. (Good Corporate Governance)
 • ทอท.ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนัก ถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ทอท.อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • 11ทอท.มีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
 • ทอท.มีการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสากล และระดับชาติ นอกจากนี้ ทอท.ยังได้มีการประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.โดยได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงานของ ทอท.และสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 • 12รางวัลที่ ทอท.ได้รับ
 • ปี 2551

  1. อันดับที่ 5 ของโลก รางวัล "Best Airport by Size of Airport" (ประเภท ท่าอากาศยาน
   ที่รองรับผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี) จากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (ACI)

  2. อันดับที่ 28 ของโลก รางวัล "Best Airport Worldwide" จากสภาสมาคม ท่าอากาศยาน
   ระหว่างประเทศ (ACI)

  3. อันดับที่ 37 ของโลก รางวัล "The World’s Best Airports" จาก SKYTRAX*
   หมายเหตุ * บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยการขนส่งทางอากาศที่เชี่ยวชาญระดับโลกของ
   ประเทศอังกฤษ

  4. อันดับที่ 3 ของโลก รางวัล "Best Airports Worldwide" จาก Smarttravelasia*
   หมายเหตุ *นิตยสารการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเอเชีย

  5. อันดับที่ 3 ของโลก รางวัล "Best Airports Worldwide" จาก WANDERLUST*
   ประเทศอังกฤษ
   หมายเหตุ *นิตยสารการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศอังกฤษ

  ปี 2552

  1. อันดับที่ 24 ของโลก รางวัล "Best Airport Worldwide" จากสภาสมาคมท่าอากาศยาน
   ระหว่างประเทศ (ACI)

  2. อันดับที่ 6 ของโลก รางวัล "Best Airport Worldwide"
   (ท่าอากาศยานที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 25 -40 ล้านคนต่อปี)

   จากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (ACI)

  3. อันดับที่ 16 ของโลก รางวัล "The World’s Best Airports" จาก SKYTRAX*
   หมายเหตุ * บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยการขนส่งทางอากาศที่เชี่ยวชาญระดับโลกของ
   ประเทศอังกฤษ

  4. อันดับที่ 3 ของโลก รางวัล "Best Airport Dining" จาก SKYTRAX*
   หมายเหตุ * บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยการขนส่งทางอากาศที่เชี่ยวชาญระดับโลกของ
   ประเทศอังกฤษ

  5. อันดับที่ 3 ของโลก รางวัล "Best Airports Worldwide" จาก Smarttravelasia*
   หมายเหตุ *นิตยสารการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเอเชีย

  ปี 2553

  1. รางวัล “CAPA Airport of the Year 2010” จาก Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA)*
   หมายเหตุ *สถาบันที่มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์, วิจัย และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรม
   การบินทั้งในภาคส่วน สายการบินและท่าอากาศยานมาเป็นเวลา 20 ปี

  2. อันดับที่ 3 ของโลก รางวัล "Best Airports Worldwide" (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
   จาก Smarttravelasia*
   หมายเหตุ *นิตยสารการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเอเชีย

  3. อันดับที่ 10 ของโลก รางวัล "The World’s Best Airports" (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
   จาก SKYTRAX*
   หมายเหตุ * บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยการขนส่งทางอากาศที่เชี่ยวชาญระดับโลกของ
   ประเทศอังกฤษ
 • 13ปัจจุบัน ทอท. จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges : PSC) ในอัตราเท่าใด
 • ค่าบริการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 100 บาท และ ค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 700 บาท